Καταστατικό

§1. Όνομα

Η Ομοσπονδία φέρει το όνομα «Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ α.Σ.

§2. Έδρα

Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Νυρεμβέργη Γερμανίας !

§3. Σφραγίδα

3.1 Σε στρογγυλή σφραγίδα απεικονίζεται η Θεσσαλία, η Ευρώπη και η ελληνική σημαία. Κυκλικά είναι το όνομα της Ομοσπονδίας με το έτος ίδρυσης στα ελληνικά.

3.2. Η Ομοσπονδία έχει τρεις σφραγίδες, τις οποίες κρατά ο Πρόεδρος, ο Α Γραμματέας και ο Ταμίας της Ομοσπονδίας.

§4. Σκοποί

4.1  Στους σκοπούς της Ομοσπονδίας συμπεριλαβάνονται οι εξής:

4.1.1 Συσπείρωση των Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης με στόχο την ίδρυση μιας Ομοσπονδίας που θα δραστηριοποιείται πανευρωπαϊκά.

4.1.2  Συντονισμός των δραστηριοτήτων των Μελών που αποβλέπουν στη διάδοση και συνέχιση της παράδοσης, του πολιτισμού και της ιστορίας της Θεσσαλίας και γενικότερα της Ελλάδας.

4.1.3 Προώθηση στενής συνεργασίας των Θεσσαλικών Συλλόγων και άλλων Ομοσπονδιών.

4.1.4  Αλληλοενημέρωση και συντονισμός των εκδηλώσεων.

4.1.5  Ενημέρωση γύρω από τα θέματα που αφορούν τους Θεσσαλούς μετανάστες (επαγγελματικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά) στη Γερμανία, σε άλλα Κράτη και τελικά στην Ευρώπη.

4.1.6  Επικοινωνία με την Ελλάδα και ιδιαίτερα με τη Θεσσαλία καθώς επίσης με φορείς που έχουν παρόμοιους σκοπούς.

4.1.7  Στενή συνεργασία με υπηρεσίες των Νομών της Θεσσαλίας και γενικότερα της Ελλάδος προς όφελος των Μελών και της ιδιαίτερη πατρίδας.

§5. Κοινωφέλεια

5.1  Η Ομοσπονδία επιδιώκει αποκλειστικά και άμεσα κοινωφελείς σκοπούς όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο περί φορολογικώς ευεργετημένων σκοπών.

5.2 Η Ομοσπονδία είναι αφιλοκερδής και δεν επιδιώκει οικονομικούς σκοπούς.

5.3  Η περιουσία της Ομοσπονδίας επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύμφωνα με το καταστατικό.

5.4  Τα μέλη δεν αποκομίζουν καμιά αμοιβή από τα οικονομικά της Ομοσπονδίας.

§6. Ανεξαρτησία

Η Ομοσπονδία είναι ανεξάρτητη από κομματικές οργανώσεις.

§7. Μέλη

7.1  Μέλος μπορεί να γίνει κάθε αναγνωρισμένος μη κερδοσκοπικός και κοινωφελής Σύλλογος Θεσσαλών ή ομάδα Θεσσαλών στην Ευρώπη (εφόσων δεν υπάρχει Θεσσαλικός Σύλλογος στην περιοχή) των οποίων κανένας σκοπός δεν αντιτίθεται στο γενικό πνεύμα των σκοπών της Ομοσπονδίας.

7.2  Οι Σύλλογοι και οι ομάδες μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Μόνο οι Σύλλογοι-Μέλη έχουν διακαίωμα να συμμετέχουν στις εκλογές του Δ.Σ. και της Ε.Ε.

7.3  Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους γίνεται γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, συνοδευόμενη με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου και αντίγραφο καταστατικού.

7.4  Σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και ανακοινώνεται σε όλους τους Συλλόγους-Μέλη της.

§8. Διαγραφή από την Ομοσπονδία

8.1  Σύλλογος-Μέλος της Ομοσπονδίας διαγράφεται στις εξής περιπτώσεις:

8.1.1. Με οικειοθελή έξοδο του Μέλους, αφού υποβληθεί γραπτή αίτηση και απόφαση της αντίστοιχης Γενικής Συνέλευσης του Μέλους.

8.1.2  Όταν διαλυθεί το Μέλος.

8.1.3  Όταν οι ενέργειες ενός Μέλους αντιτίθενται προς το καταστατικό και τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας.

8.1.4  Όταν ένα Μέλος δεν πληρώνει την ετήσια συνδρομή.

8.2  Για τη διαγραφή αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας και το γνωστοποιεί γραπτά στον διαγραφέντα Μέλος.

§9. Όργανα της Ομοσπονδίας.

9.1  Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

9.2 Το Διοικητκό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

9.3  Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

§10. Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

10.1  Ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών της.

10.2  Κάθε Μέλος στέλνει ανάλογα με τον αριθμό μελών του τους αντιπροσώπους του. Οι αντιπρόσωποι (που δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλη του Συλλόγου) ονομάζονται Σύνεδροι.  Οι σύνεδροι εκλέγονται από τα Μέλη για τη διάρκεια δυο ετών. Για κάθε αρχηνιμένη εικοσιπεντάδα (25) μελών ενός μέλους εκλέγεται ένας σύνεδρος και ο αντίστοιχος αριθμός αναπληρωματικών αντιπροσώπων. Βασικό κριτήριο για τον υπολογισμό των συνέδρων είναι ο αριθμός των μελών την 1 Ιανουαρίου του εκλογικού έτους.

10.3  Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μια φορά το χρόνο.

10.4  Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες τουλάχιστον 50% + 1 των συνέδρων.

10.5. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται γραπτά από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας τουλάχιστο 4 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία που πρόκειται να λάβει χώρα, γνωστοποιώντας την ημερήσια διάταξη, την ημερομηνία και ώρα έναρξης των εργασιών της και τον τόπο διεξαγωγής της.

10.6.  Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων συνέδρων.

10.7.  Η άμεση εκλογή για τα μεμονωμένα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. στα αξιώματα είναι μυστική. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία για τους ισοψηφίσαντες και τελικά γίνεται κλήρωση.

10.8. Σε κάθε Γ.Σ. τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από το Προεδρείο της συνέλευσης.

10.9.  Οι αρμοδιότητες της Γ.Σ. είναι:

10.9.1 Η απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ε.Ε.

10.9.2 Η εκλογή της εφορευτικής επιτροπής.

10.9.3 Η άμεση εκλογή των μεμονωμένων μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε.

10.9.4 Η διαγραφή Μελών.

10.9.5 Η τροποποίηση του καταστατικού.

10.9.6 Η διάλυση της Ομοσπονδίας.

10.10 Έκτατη Γ.Σ. συγκαλείται όταν κριθεί σκόπιμο από το Δ.Σ. ή το ζητήσουν γραπτά τουλάχιστον 25% των μελών της Ομοσπονδίας.

§11. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

11.1  Το Δ.Σ. εκλέγεται για 2 χρόνια.

11.2 Το Δ.Σ. αποτελείται από τα εξής 9 μέλη:

11.2.1  Τον Πρόεδρο.

11.2.2  Τον Αʼ Αντιπρόεδρο.

11.2.3  Τον Βʼ Αντιπρόεδρο.

11.2.4  Τον Αʼ Γραμματέα.

11.2.5  Τον Βʼ Γραμματέα.

11.2.6  Τον Ταμία.

11.2.7  Τον Υπεύθυνο Δημοσίων σχέσεων.

11.2.8  Τον Υπεύθυνο Νεολαίας.

11.2.9  και άλλο  1 απλό μέλος.

11.3  Ο Πρόεδρος και οι δύο αντιπρόεδροι εκπροσωπούν την Ομοσπονδία δικαστικώς και εξωδίκως. Κάθε άτομο ξεχωριστά αρκεί για την ολοκληρωτική αντιπροσώπευση. Ο καθένας από αυτούς δικαιούται να εκπροσωπήσει την Ομοσπονδία μόνος του.

11.4  Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ. παίρνει τη θέση του ο πρώτος αναπληρωματικός. Για το σκοπό αυτό η Γ.Σ. εκλέγει πέντε αναπληρωματικά μέλη, η σειρά των οποίων καθορίζεται από το εκλογικό αποτέλεσμα.

11.5  Το Δ.Σ. έχει το καθήκον και την ευθύνη να φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ομοσπονδίας, να εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ.  και να διεκπεραιώνει τις τρέχουσες υποθέσεις της Ομοσπονδίας.

11.6  Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν στις συνεδριάσεις του παραβρίσκονται 5 από τα μέλη και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.

11.7  Η συνεδρίαση ενός Δ.Σ. μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης ή μέσω του διαδικτύου.

11.8  Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε 4 μήνες.

11.9  Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει τα Μέλη γραπτώς μετά από κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ.

11.10 Στις συνεδριάσεις κάθε Δ.Σ. τηρείται πρακτικό που εγκρίνεται στο κάθε επόμενο Δ.Σ. και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Αματέα.

§12. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε)

12.1  Η Ε.Ε. εκλέγεται για 2 χρόνια.

12.2 Η Ε.Ε. αποτελείται από 3 μέλη:

12.2.1 Από τον Πρόεδρο.

12.2.2 Από τον Γραμματέα.

12.2.3 και άλλο ένα απλό μέλος.

12.3  Σε περίπτωση παραίτησης μέλους της Ε.Ε παίρνει τη θέση του ο πρώτος αναπληρωματικός. Για το σκοπό αυτό η Γ.Σ. εκλέγει δυο αναπληρωματικά μέλη, η σειρά των οποίων καθορίζεται από το εκλογικό αποτέλεσμα.

12.4  Έργο της Ε.Ε. είναι ο οικονομικός έλεγχος που τον κάνει έκτακτα όποτε κρίνει σκόπιμο και υποχρεωτικά πρίν από κάθε Γενική Συνέλευση.

§13. Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

13.1  Τα μέλη της Ομοσπονδίας έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων της Γ.Σ., να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανά της, εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Ομοσπονδίας.

13.2  Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν προτάσεις στο Δ.Σ. και στη Γ.Σ.

13.3  Η ετήσια συνδρομή των μελών καθορίζεται σε κάθε Γ.Σ. και είναι ανάλογη με τα μέλη του κάθε Μέλους.

§14. Τροποποίηση Καταστατικού

Η αλλαγή ή η συμπλήρωση του παρόντος καταστατικού γίνεται από την Γ.Σ. όταν παραβρίσκονται τα 3/5 των Μελών και με πλειοψηφία 50% + 1 των συνέδρων.

§15. Διάλυση της Ομοσπονδίας

15.1  Για τη διάλυση της Ομοσπονδίας απαιτείται πλειοψηφία των Ύ των μελων

15.2  Σε περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας η περιουσία της περιέρχεται στους Συλλόγους-Μέλη της Ομοσπονδίας σε ανάλογα μέρη με τα μέλη των.

Το παρόν καταστατικό ψηφίστηκε στις 21.03.2004 από την Ιδρυτική Συνέλευση για την ίδρυση της Ομοσπονδίας με 17 ψήφους υπέρ (χωρίς αρνητικές ψήφους και αποχές) και τροποποιήθηκε στις 31.10.2015 με 17 ψήφους υπέρ (χωρίς αρνητικές ψήφους και αποχές) από τις συνεχισθείσες Συνελέυσεις.

Νυρεμβέργη, 31.10.201