Οργάνωση

Το Δ.Σ. εκλέγεται κάθε δύο χρόνια και αποτελείται από εννέα μέλη (Πρόεδρος, Α’ και Β’ Αντιπρόεδρος, Α’ και Β’ Γραμματέας, Ταμίας, Υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων, Υπεύθυνος Νεολαίας και ένα απλό μέλος). Ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι εκπροσωπούν την Ομοσπονδία δικαστικώς και εξωδίκως. Κάθε άτομο ξεχωριστά αρκεί για την πλήρη αντιπροσώπευση. Ο καθένας απ΄ αυτούς δικαιούται να εκπροσωπήσει την Ομοσπονδία μόνος του. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ. παίρνει τη θέση του ο πρώτος αναπληρωματικός. Για το σκοπό αυτό η Γ.Σ. εκλέγει αναπληρωματικά μέλη, η σειρά των οποίων καθορίζεται από το εκλογικό αποτέλεσμα.

Το Δ.Σ. έχει το καθήκον και την ευθύνη να φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ομοσπονδίας, να εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και να διεκπεραιώνει τις τρέχουσες υποθέσεις της Ομοσπονδίας. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν στις συνεδριάσεις του παραβρίσκονται 5 από τα 9 μέλη και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.Η συνεδρίαση ενός Δ.Σ. μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης ή μέσω του διαδικτύου. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε 4 μήνες. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει τους Συλλόγους-μέλη γραπτώς μετά από κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. Στις συνεδριάσεις κάθε Δ.Σ. τηρείται πρακτικό που εγκρίνεται στο επόμενο Δ.Σ. και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Α΄ Γραμματέα.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Γκίκας Διαμαντής Νυρεμβέργη

Α’ Αντιπρόεδρος: Μυλωνάς Κωνσταντίνος Ντύσσελντορφ

Β’ Αντιπρόεδρος: Θάνου Ελευθερία Μπίλεφελντ

Α’ Γραμματέας: Βόμπρας Άγγελος Γκύτερσλο

Β’ Γραμματέας: Φιλίππου Κώστας Βισμπάντεν

Ταμίας: Καντζούρα Βασιλική Νυρεμβέργη

Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων: Αντωνίου Ευθυμία Κολωνία

Υπεύθυνη Νεολαίας: Ρουσιαμάνη Αθανασία Ντύσσελντορφ

Μέλος: Λασπά Βασιλική Σβάινφουρτ

Αναπληρωματικά μέλη: Κουκουράβα Σοφία Γκύτερσλο, Ευσταθίου Βασίλειος Κολωνία και Μιχαλέ Σοφία Ντύσσελντορφ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Τζοτζομήτρου Αθανασία Ντύσσελντορφ

Γραμματέας: Τούλα Αγόρω Ντύσσελντορφ

Μέλος: Χατζής Μαργαρίτης Ντύσσελντορφ

Αναπληρωματικό μέλος: Δημητρίου Αναστασία Κολωνία